رشد آلت تناسلی مردان

رشد آلت تناسلی مردان چه زمانی متوقف می شود

همانطور که بدن در دوران بلوغ دچار تغییرات می شود، دانستن زمان توقف رشد آلت تناسلی برای فرد طبیعی به حساب می آید. تا حدود ۱۸ سالگی رشد آلت تناسلی مردان ادامه دارد....