سونوگرافی بیضه

سونوگرافی بیضه : کاربردها و انتظارات

تست سونوگرافی بیضه روشی کم خطر برای تشخیص انواع مشکلات این عضو همچون تورشن (پیچش) بیضه، سرطان بیضه و اپیدیدیمیت است. سونوگرافی بیضه چیست؟ تست سونوگرافی روشی...